Restcom Oy / Don Corleone – Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Restcom Oy / Don Corleone
Y-tunnus: 1931234-6
Urho Kekkosenkatu 1
00100 HELSINKI
info@doncorleone.fi

www.doncorleone.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tuulike Shirazi, CEO
tuulike.restcom@gmail.com
+358 40 555 3881

3. REKISTERIN NIMI

Restcom Oy:n / Ravintola Don Corleonen asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin osalta ravintolan pöytävarausten ja kotisivuilta tapahtuvien yhteydenottojen sekä palautteiden osalta. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käsitellä myös yritysten laskutuksen osalta ravintolan liiketoimintaan liittyen.

5. KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan pöytävarausten vahvistaminen, käsittely ja käyttö. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää tilastointiin sekä laskutukseen siltä osin kuin se yrityksen liiketoiminnan huomioiden on tarpeellista. Asiakasrekisterin tietoja voidaan tarvittaessa käyttää viestintään tai muutoksista ilmoittamiseen akuuteissa tapauksissa. Yhteydenottopyynnöt sekä asiakaspalautteet käsitellään asiakasrekisterin osalta vain, sillä laajuudella, kuin se on pyynnön tai palautteen osalta tarpeellista. Asiakasrekisteriä käytetään myös Restcom Oy:n / Don Corleonen toimintojen kehittämiseen, tilastointiin sekä raportointiin ja palvelun laadun varmistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen laskutusosoite sekä laskutuksen viitetiedot
 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja lisätiedot
 • IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava tunniste
 • Asiakaspalautetiedot sekä asiakaspalvelun keräämät tiedot
 • Yhteydenottopyynnön tiedot
 • Tilaus-, laskutus-, verkkolaskutus-, ja maksutiedot yritysten osalta
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn tekemistä mahdollisista muista yhteydenotoista ja niiden vaiheista.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Restcom Oy / Don Corleone:n asiakasrekisteri. Sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto, siltä osin, kuin tietolähteen tiedot ovat Restcom Oy / Don Corleone:lle kuuluvia. Julkiset verkkosivut. Ulkoiset palveluntarjoajat. Asiakaspalvelun tuottamat tiedot käytettyjen palvelujen osalta käsittäen myös ulkopuolisen järjestelmätoimittajan vakioimat tiedot ja tietojoukot. Asiakkaalta itseltään kerätyt tiedot.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat Restcom Oy / Don Corleone:n sekä sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta missään olosuhteissa toiminnan ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille, heidän tekemänsä yksilöidyn pyynnön osalta siinä laajuudessa, mitä pyyntö koskee. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä asiakasrekisterin tietoja myydä missään yhteydessä.

Restcom Oy / Don Corleone luovuttaa tietoa organisaationsa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä.

 • Restcom Oy / Don Corleone:n kanssa sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit siltä osin, kuin asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä riittävän tilastoinnin mahdollistamiseksi on tarpeellista
 • Muut juridiset tahot; niiltä osin, kuin voimassa oleva lainsäädäntö ja käytäntö vaatii
 • Viranomaiset erillisellä pyynnöllä siltä osin, kuin pyyntöön on yksilöity
 • Perintätoimisto siltä osin, kuin se on tarpeellista
 • Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista

Luovutettavan tiedon osalta Restcom Oy / Don Corleone:lla on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä Restcom Oy / Don Corleone:ssa sekä Restcom Oy / Don Corleone:n käyttämien järjestelmätoimittajien osalta noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja ja joiden Restcom Oy / Don Corleone työnjohdollisista syistä osoittaa tehtäviä hoitamaan.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Restcom Oy / Don Corleone:n henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan tarpeellisuuden / tarpeettomuuden perusteella. Yksittäisiä tietoja voidaan säilyttää perustellusta syystä myös säilytysajan päättymisen jälkeen ns. todentamisen näkökulmasta. Restcom Oy / Don Corleone:n liiketoiminnassa henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus määräytyy myös lainsäädännön perusteella.

11. EVÄSTEET JA LIITÄNNÄISET

Restcom Oy / Don Corleone käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Restcom Oy / Don Corleone:n sivuilla vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sosiaalisen median liitännäiset

Restcom Oy / Don Corleone:n sivustoilla on linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin ja Instagramin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Restcom Oy / Don Corleone:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Restcom Oy / Don Corleone ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Muut markkinoinnin liitännäiset

Restcom Oy / Don Corleone käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi –evästeitä, jotka sisältävät Google AdWords, Google Analyticsin keräämiä käyttäjätietoja. Evästeiden tuomaa informaatiota käytämme mainontamme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sivustolla.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Restcom Oy / Don Corleone:n ylläpitämiin rekistereihin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksella varustettuna ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle tai yrityksen viralliseen postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa. Saatavan selvityksen perusteella:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@doncorleone.fi.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Päiväys: 31.10.2018